trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Limit na deficyt

    Posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 17 kwietnia 2010 r.
    Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku zmieniającej tegoroczny budżet. Zapisano w niej wzrost dochodów województwa o blisko 3,6 mln zł, do kwoty 914,5 mln zł oraz wzrost wydatków o ponad 3,15 mln zł do kwoty 1,154 mln zł. Większość z proponowanych zmian odnosi się do dochodów i wydatków związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego, a także rozliczeń zamykających projekty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, realizowane z udziałem budżetu województwa. 
    Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały ustalającej limit zobowiązań województwa z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 259,34 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu (15 mln zł) oraz finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań (244,34 mln zł).
    Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał sejmiku związane m.in. z dofinansowaniem z budżetu województwa (łącznie 1,144 mln zł) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, a także przekazaniem wielkopolskim powiatom i gminom dotacji na remonty i budowę obiektów sportowych (w sumie 2,5 mln zł).