LI Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


W poniedziałek, 29 października 2018 roku o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się LI Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 (+ autopoprawka).
5. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 i lata następne.
6. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę nr XLVI / 1052 / 18 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
7. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż odcinków dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego”.
8. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.
9. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.
10. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Radioterapii Onkologicznej III Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.
11. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa IV, Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa VI i Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego im. Conolly Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.
12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Śremie.
13. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.
14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy.
15. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.
16. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.
17. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
18. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
19. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2022”.
20. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2022”.
21. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia wzoru i regulaminu używania sztandaru Województwa Wielkopolskiego.
22. Obwieszczenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Wielkopolskiego.
23. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
24. Informacja o działalności Magazynu Samorządowego „Monitor Wielkopolski”.
25. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i oświadczeń majątkowych złożonych przez wicemarszałków województwa, członków zarządu województwa, skarbnika województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa.
26. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
27. Interpelacje i zapytania radnych.
28. Zamknięcie posiedzenia.


Źródło: Kancelaria Sejmiku

pdf    drukuj    drukuj