trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje społeczne rozkładu jazdy pociągów 2018/2019

  Departament Transportu rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące kształtu rozkładu jazdy pociągów 2018/2019, który obowiązywał będzie od 9 grudnia 2018 roku. Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia proszę przyjąć obowiązujący rozkład jazdy 2017/18.

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie wniosków w okresie od 05 do 14 marca 2018 roku na załączonym formularzu, na adres e-mail kolej@umww.pl W tytule e-maila prosimy wpisać: „Konsultacje społeczne RJP 2018/2019".

  Informujemy, że na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników.

  Przed złożeniem wniosku o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągów prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie na obszarze województwa realizowane są na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2136 t.j.) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2117 t.j.).
  • Organizatorem przewozów kolejowych na obszarze województwa Wielkopolskiego jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego
  • Usługi przewozowe na zlecenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego świadczą Operatorzy kolejowi – spółka Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – Oddział Wielkopolski w Poznaniu oraz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
  • Kolejowe przewozy pasażerskie wykonywane są po infrastrukturze kolejowej, należącej do Skarbu Państwa i zarządzanej przez Zarządcę infrastruktury kolejowej – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej w oparciu o Regulamin przydzielania tras pociągów na sieci kolejowej PKP PLK S.A. oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych Przewoźników i Operatorów kolejowych.
  • W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe.
  • Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK S.A. wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy przygotowanego przez Organizatora przewozów z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie przydzielania tras pociągów na sieci kolejowej PKP PLK S.A. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy.

  Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:

  • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
  • wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
  • możliwości realizacji obiegów taboru oraz pod kątem możliwości finansowych Województwa
  • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach.


  Informujemy, że tut. Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.