Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie w Gnieźnie


Statut Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2198/2020 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, postanowił przeprowadzić konsultacje ww. projektu uchwały z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.umww.pl/) oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (https://www.umww.pl/).

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Opinia Rady stanowi załącznik do niniejszej informacji.


pdf    drukuj    drukuj