trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

  Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

   

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

  W związku z powyższym na mocy Uchwały Nr 6347/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2023 roku rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  Uwagi do projektu uchwały należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:

  Departament Organizacyjny i Kadr
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań

  z dopiskiem: „Konsultacje uchwały w sprawie konsultacji”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r.

  Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

   

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Michał Talar

  Dane kontaktowe: numer telefonu: 61 626 67 07, adres poczty elektronicznej: michal.talar@umww.plpozytek@umww.pl

   

  Projekt uchwały Sejmiku, formularz do zgłaszania uwag oraz uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji są dostępne do pobrania poniżej.