Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018


Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 4106/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2017 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Uwagi oraz wnioski do projektu Programu prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji.

Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, z dopiskiem: „Konsultacje projektu programu współpracy na rok 2018”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r.

Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

Projekt Programu współpracy (...) na rok 2018, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są dostępne poniżej do pobrania.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Patrycja Pogorzelczyk oraz Pan Paweł Michałowski.

Dane kontaktowe:

  • numer telefonu: 61 626 62 30, 61 626 67 11
  • adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl

pdf    drukuj    drukuj