Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016


Pliki do pobrania
•    Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi
•    Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
•    Formularz konsultacji projektu uchwały


Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 935/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 roku – serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag  propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Uwagi oraz wnioski do projektu Programu prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34  
61-714 Poznań
z dopiskiem: „Konsultacje Programu współpracy na rok 2016”.

w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r.
Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.
Projekt Programu współpracy (…) na rok 2016, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są powyżej dostępne do pobrania.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Tomasz Grudziński oraz Pan Paweł Michałowski.
 Dane kontaktowe:
•    numer telefonu: 61 626 67 13,
•    adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl.

pdf    drukuj    drukuj