trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkurs pn. Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

  Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w bieżącym roku odbywa się kolejna, XXIII edycja Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

  Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). W Konkursie mogą również brać udział organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe ww. jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.

  Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

  Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego  zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

  Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej - o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

  Jedna jednostka może zgłosić do kolejnej edycji Konkursu maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii.

  Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydatkowane są wyłącznie na nagrody dla projektów o charakterze proekologicznym i wypłacane będą zgodnie z Regulaminem wypłaty nagród przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” współfinansowanym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

  Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Zgłoszenie do Konkursu” na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

  Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XXIII edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udzielą pracownicy Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

  Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl

  Karolina Jędro, tel. 61 626 64 95, e-mail: karolina.jedro@umww.pl

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wzięcia w nim udziału. https://www.umww.pl/dzialania-proekologiczne-i-prokulturowe-w-ramach-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego

  Szczegóły Konkursu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania: