trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkurs „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2010”

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uczestniczy w organizacji Konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2010” ogłoszonego przez Komisję Europejską.

  Celem Konkursu jest rozpoznanie pomyślnie przeprowadzonych działań i inicjatyw podjętych w celu propagowania prywatnej inicjatywy i ducha przedsiębiorczości, ukazanie i rozpowszechnienie przykładów nowatorskiej polityki i praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększanie świadomości społecznej na temat roli przedsiębiorczości w społeczeństwie oraz zachęcanie     i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

  O „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” mogą ubiegać się władze publiczne z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Serbii i Turcji. Władze publiczne obejmują organizacje krajowe, miasta, regiony i wspólnoty, jak również partnerstwo publiczno-prywatne zawierane przez władze publiczne i przedsiębiorców, programy edukacyjne i organizacje biznesowe.

  Zainteresowani udziałem mogą ubiegać się o nagrody w następujących pięciu kategoriach, które mają na celu nagradzanie inicjatyw lokalnych bądź regionalnych, dążące skutecznie do zwiększenia efektywności przedsiębiorców:

   

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości – nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia, zwłaszcza wśród młodych ludzi i wśród kobiet.
   Przykłady: działania i programy promujące przedsiębiorców i działania przedsiębiorcze oraz kulturę kreatywności, innowacyjności i gotowości na ryzyko.
  • Rozwój umiejętności – nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych, zawodowych, technicznych i menedżerskich.
   Przykłady: promowanie konkretnych umiejętności takich jak umiejętności techniczne niezbędne rzemieślnikom, nauki języków, obsługi komputera, programów mentorskich, programów w zakresie mobilności dla przedsiębiorców, programów nauczania przedsiębiorczości w szkołach I na uczelniach wyższych itp.
  • Rozwój środowiska biznesowego – nagroda w tej kategorii jest przyznawana za innowacyjną politykę na szczeblu regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji przedsiębiorczości, ułatwiania procedurę ustawodawczych i administracyjnych dla firm oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw.
   Przykłady: działania ułatwiające MŚP dostęp do rynku zamówień publicznych, ograniczające biurokrację, sprzyjające rozwojowi nowych firm oraz wspomagające promocję potencjału innowacyjnego technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-biznesu.
  • Wspieranie internacjonalizacji biznesu – nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania zachęcające firmy, a zwłaszcza MŚP, do szerszego korzystania z możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.
   Przykłady: projekty na rzecz nawiązywania, utrzymywania i zacieśniania międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw, narzędzia ułatwiające wymianę informacji lub nawiązywanie kontaktów, usługi doradcze lub projekty ułatwiające MŚP ekspansję zagraniczną.
  • Nagroda za przedsiębiorczość odpowiedzialną i wspierającą włączenie społeczne – nagroda przyznawana za działania regionalne i lokalne, które promują odpowiedzialność społeczną i odpowiedzialną działalność w zakresie społeczeństwa i/lub ekologii. W tej kategorii nagradzamy również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup o trudniejszej sytuacji, takich jak bezrobotni, niepełnosprawni lub mniejszości etniczne.
    Przykład: przedsiębiorstwa społeczne lub przedsiębiorstwa typu „non-profit” realizujące potrzeby społeczności. Projekty wspierające rozwiązania ukierunkowane na problemy środowiska przyrodniczego i zmiany klimatu, np. zielone i czyste technologie. 
    

  Europejskie Jury konkursu przyzna również nagrodę główną za najbardziej twórczą i inspirującą inicjatywę w dziedzinie propagowania przedsiębiorczości.

  Konkurs koncentruje się na promocji działań lokalnych i regionalnych, jednak w kategoriach Promowanie ducha przedsiębiorczości” i „Wspieranie internacjonalizacji biznesu” mogą brać udział także ogólnokrajowe projekty. Ponadto dopuszczalne są wspólne nominacje (reprezentujące więcej niż jeden kraj) oraz inicjatywy międzynarodowe (muszą być poparte przez wszystkie zainteresowane kraje).    

  Kwalifikacja do Konkursu przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich rozgrywać się będzie na poziomie krajowym. Do dnia 22 października 2010 r. należy zgłaszać projekty do sekretariatu Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na adres: ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). 
  Następnie po weryfikacji formalnej i merytorycznej projekty zostaną przekazane do Centralnego Punktu Kontaktowego (CPK), działającego przy Ministerstwie Gospodarki do dnia 29 października br. CPK wyłania dwa projekty w skali całego kraju i zgłasza je do Komisji Europejskiej do 10 grudnia 2010 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone podczas finału Konkursu, która odbędzie się w Budapeszcie w maju 2011 r.

  Projekty w formie jednolitych formularzy prosimy składać do sekretariatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki, ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań do dnia 22 października 2010 r. włącznie osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w dwóch wersjach papierowych oraz w wersji elektronicznej na płycie CD
  . Wniosek zgłoszeniowy powinien być kompletny (wypełniony zgodnie z instrukcją formularza) i podpisany przez upoważnioną osobę, a także poparty w formie listu przez niezależnego, nie związanego z projektem przedsiębiorcę, polityka lub osobę z tytułem naukowym profesora. Każdy z kandydatów do „Europejskich Nagród Przedsiębiorczości” może zgłosić dany projekt do jednej wybranej i zaznaczonej w formularzu kategorii konkursowej. Inne wymogi formalne wynikają z informacji zawartych na stronach Ministerstwa Gospodarki oraz Komisji Europejskiej.

  Informacji o Konkursie można uzyskać także pod numerem 061 65 80 714 – p. Łukasz Wysocki, e-mail: lukasz.wysocki@umww.pl

  Informacja o pełnej dokumentacji Konkursu, czyli formularze zgłoszeniowe projektu, Podręcznik Konkursu oraz dodatkowe informacje o Konkursie dostępne są na stronach Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl (wejście przez kliknięcie baneru z napisem „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”). Materiały dotyczące konkursu będą także dostępne na stronie www.umww.pl.    

  Konkurs „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”(ENP) – 2010/11 został ogłoszony, już po raz piąty, przez Komisję Europejską w lipcu b.r.. W ciągu ostatnich czterech lat, w 28 krajach uczestniczących w Konkursie, zgłoszono łącznie ponad 1400 wniosków konkursowych, w tym w Polsce 106. Do europejskiego etapu Konkursu w latach 2006- 2009 kraje uczestniczące nominowały  198 projektów, spośród których europejskie jury nagrodziło i wyróżniło 29 W Konkursach w 2008 i w 2009 r., zgłoszone przez Polskę projekty odniosły duży sukces.

  W 2008 r. projekt  zrealizowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA - „Garncarska Wioska” zdobył drugie miejsce w kategorii „przedsiębiorczość odpowiedzialna i promująca włączenie społeczne”, a projekt Gminy Bieliny- „Gmina Bieliny- Nasze Miejsce Mocy” otrzymał Specjalne Wyróżnienie w kategorii „inwestycje w kompetencje”.

  W roku 2009 pierwszą nagrodę w kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i promująca włączenie społeczne” europejskie jury przyznało projektowi zrealizowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w woj. opolskim. Opisy polskich projektów oraz projektów nagrodzonych przez europejskie jury znajdują się na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu.