Kolejne miliony wędrują do aglomeracji kalisko-ostrowskiej w ramach WRPO 2014+


Blisko 6 milionów złotych – na taką łączną kwotę dofinansowania zostały uroczyście podpisane umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Aglomeracją Kalisko-Ostrowską oraz Gminą Godziesze Wielkie na realizację projektów unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W konferencji prasowej poświęconej temu tematowi wzięli udział: Marzena Wodzińska – Członek Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza, Józef Podłużny – Wójt Gminy Godziesze Wielkie oraz Zofia Flak – Skarbnik Gminy Godziesze Wielkie.

W pierwszej części spotkania nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch – program metaboliczny dla mieszkańców AKO” opiewającego na kwotę 1.838.134 złotych, z czego kwota dofinansowania z środków unijnych to 1.746.228 złotych.

„Fundusze unijne to nie tylko inwestycje twarde, w budynki, infrastrukturę, ale również tzw. działania miękkie. Ponad 1,7 mln złotych trafia do aglomeracji kalisko-ostrowskiej na działania prozdrowotne. Dzięki programowi pn. „Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski” będziemy walczyć z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak: nadwaga i otyłość skierowanym do osób po 45 roku życia. Zależy nam, aby podjęte działania sprzyjały aktywizacji zawodowej i jednocześnie minimalizowały zagrożenie wykluczenia z rynku pracy osób dotkniętych tym problemem.” – mówiła podczas konferencji Marszałek Marzena Wodzińska.

Projekt będzie realizowany przez 24 jednostki samorządowe z terenu całej aglomeracji kalisko-ostrowskiej i będzie obejmował aż 8 118 osób pracujących lub zamieszkujących teren aglomeracji. W ciągu 6 miesięcy terapii, oprócz badanie przesiewowych, każdy uczestnik uzyska wsparcie dietetyka, specjalisty aktywności fizycznej i psychologa lub terapeuty behawioralnego.

„Bardzo ważne jest, aby osoby biorące udział w projekcie otrzymały dodatkowe wsparcie psychologiczne, po to, by mogły wytrwać w swoich postanowieniach i konsekwentnie realizować plany żywieniowe i treningowe. Wiemy, że jest to bardzo trudny proces, który nie tylko ma spowodować zmianę nawyków żywieniowych, ale przede wszystkim zmianę stylu życia” – dodaje Krystian Kinastowki, Prezydent Miasta Kalisza.
Realizacja projektu rusza już z początkiem września br.

Kolejnym punktem konferencji była finalizacja umów z gminą Godziesze Wielkie na realizację zadań priorytetowych w zakresie ochrony środowiska, czyli gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej. Oba projekty: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie” oraz „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej – Etap III” opiewają łącznie na kwotę 5.950.766 złotych, z czego dofinansowano z środków unijnych 4.070.243 złotych.

W ramach tych projektów zostaną zrealizowane kluczowe dla gminy Godziesze Wielkie zadania z zakresu ochrony środowiska i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierani Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych, poddawanym procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych i realizując jednocześnie poziomy ekologiczne wskazane w dokumentach strategicznych i planistycznych województwa oraz kraju.

„Utworzenie tego punktu wpłynie na ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych oraz na wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Planujemy także szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie ekologii” – mówił Józef Podłużny, Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to już trzeci etap prac prowadzonych na ternie gminy w tym zakresie. Projekt zakłada powstanie m.in. ponad 8 km kanalizacji sanitarnej. Realizacja jego przyczyni się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarki wodno-ściekowej do wymagań krajowych i europejskich. Jego realizacja pozwoli również na zlikwidowanie barier i dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami w zakresie dostępności do infrastruktury kanalizacyjnej. Poprawi do warunki życia mieszkańców aglomeracji oraz stan środowiska naturalnego, a tereny nieuzbrojone staną się atrakcyjne pod kątem budownictwa jednorodzinnego, jak i inwestycyjnego dla przedsiębiorców.

„Cieszę się niezmiernie, że mogę dzisiaj z Państwem sfinalizować umowy na realizację tak ważnych działań na terenie Południowej Wielkopolski. Zarówno inwestycja w zdrowie, jak i ochronę środowiska to bardzo ważne obszary naszego codziennego życia, które nie mogą funkcjonować oddzielnie. Wszystko to razem wzięte powoduje podniesienie naszej samoświadomości, a tym samym i jakości naszego życia.” – podsumowała Marzena Wodzińska, dziękując jednocześnie włodarzom za podejmowane inicjatywy na rzecz mieszkańców Wielkopolski.


Galeria zdjęć:

  • Kolejne miliony wędrują do aglomeracji kalisko-ostrowskiej w ramach WRPO 2014+
  • Kolejne miliony wędrują do aglomeracji kalisko-ostrowskiej w ramach WRPO 2014+
  • Kolejne miliony wędrują do aglomeracji kalisko-ostrowskiej w ramach WRPO 2014+
  • Kolejne miliony wędrują do aglomeracji kalisko-ostrowskiej w ramach WRPO 2014+
  • Kolejne miliony wędrują do aglomeracji kalisko-ostrowskiej w ramach WRPO 2014+
pdf    drukuj    drukuj