JAKI STAN WOJEWÓDZTWA?


Towarzysząca rozpatrywaniu wykonania poprzedniorocznego budżetu i wniosku o absolutorium dla zarządu debata nad „Raportem o stanie województwa” to nowość wprowadzona w obecnej kadencji samorządu. Po raz drugi taki raport zostanie omówiony na czerwcowej sesji sejmiku. Najpierw radni okazję do dyskusji nad tym dokumentem mają w trakcie posiedzeń poszczególnych sejmikowych komisji.
Nie inaczej było podczas czerwcowego, zdalnego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Prezentację streszczającą główne tezy raportu za 2019 rok przedstawił radnym dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Grzegorz Potrzebowski. Omówił główne części dokumentu dotyczące: sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, realizacji wojewódzkich programów o charakterze strategicznym (czyli tego, co samorząd województwa robił w różnych obszarach swojej aktywności), realizacji 260 uchwał podjętych w 2019 roku przez sejmik.
Podczas posiedzenia omówiono też realizację ubiegłorocznego budżetu (co zostało skwitowane pozytywną opinią komisji) oraz stan mienia województwa na koniec 2019 roku. Ponadto radni zaopiniowali szereg propozycji zmian w tegorocznym budżecie, a także zapoznali się z informacją o stanie realizacji WRPO 2014+ oraz ze wstępnym projektem programu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.


Galeria zdjęć:

  • JAKI STAN WOJEWÓDZTWA?
pdf    drukuj    drukuj