JAK WYDAWALIŚMY PIENIĄDZE Z EFS?


Wrześniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zdominowały informacja i dyskusja na temat stanu wdrażania działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. – Do 31 lipca 2019 roku przeprowadziliśmy łącznie 94 nabory wniosków i podpisaliśmy 841 umów o wartości ponad 1,2 mld zł. Beneficjentom wypłacono już 617 mln zł – wyliczała Kamila Orzechowska, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW. – W ramach trzech osi priorytetowych (rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja) wsparciem objęto ponad 180 tys. osób.

Ponadto komisja zapoznała się z informacją o wykonaniu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r. oraz zaopiniowała projekty zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków.


Galeria zdjęć:

  • JAK WYDAWALIŚMY PIENIĄDZE Z EFS?
pdf    drukuj    drukuj