IV sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


W poniedziałek, 25 lutego 2019 roku o godz. 12.15 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu rozpocznie się IV sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019. (+ autopoprawka)
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne. (+ autopoprawka)
6. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w trybie bezprzetargowym w budynku położonym w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18.
7. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa.
8. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
9. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych Kwilcz, Gminie Kwilcz.
10. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym, w zakresie wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów.
11. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Gnieźnie wchodzącej w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie.
12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Koninie wchodzącej z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.
13. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Ostrowie Wielkopolskim wchodzącej w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.
14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 1 w Poznaniu wchodzącej w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu.
15. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu wchodzącej w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.
16. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Rawiczu wchodzącej w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu.
17. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Służb Społecznych dla Dorosłych w Złotowie wchodzącej w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.
18. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie.
19. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.
20. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.
21. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.
22. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym.
23. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: powołania Społecznej Rady Programowej magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”.
24. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
25. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na rok 2019.
26. Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.
27. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisje Sejmiku w II półroczu 2018 roku.
28. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji podjętych w IV kwartale 2018 roku.
29. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w IV kwartale 2018 roku.
30. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
31. Interpelacje i zapytania radnych
32. Zamknięcie posiedzenia.

 

pdf    drukuj    drukuj