Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 – 2018


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy, na zasadach przewidzianych dla konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, istnieje obowiązek przeprowadzenia konsultacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


W związku z powyższym na mocy Uchwały Nr 2583/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018”. Zakończenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi realizowanych w formie przyjmowania uwag na adres e-mailowy: pozytek@umww.pl lub poprzez przesłanie wypełnionych formularzy do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wyznaczono na dzień 15 września 2016 r. włącznie.


Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl, w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.bip.umww.pl oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” www.wielkopolskiewici.pl.


W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja pozarządowa, ani żaden podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego. Otrzymano pisemną opinię Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zawarte w niej propozycje zostały przekazane do rozpatrzenia do właściwych merytorycznie departamentów i biura. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Departament Organizacyjny i Kadr.


pdf    drukuj    drukuj