Informacja o możliwości udziału mieszkańców Wielkopolski w debacie nt. Raportu o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok


Raport o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2019 rokPrzedstawiamy Państwu Raport o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok, którego konieczność opracowania wynika z art. 34a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Będzie on przedmiotem debaty w ramach sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbędzie się 29 czerwca br. Ze względu na trwający reżim sanitarny w kraju spowodowany epidemią COVID-19, o formie przebiegu Sesji Sejmiku będziemy Państwa informować na bieżąco.

Raport przedstawia podsumowanie działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, a także uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z ww. ustawą, głos w debacie mogą zabrać mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pani Małgorzaty Waszak-Klepki pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 1 000 osób.

W okresie trwającego reżimu sanitarnego w kraju spowodowanego epidemią COVID-19 oraz związanych z nim ograniczeń w przemieszczaniu się, podpisy zbierane w ramach zgłoszenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub własnoręcznie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa a dokument zeskanowany oraz zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

Zgłoszenie należy przekazać najpóźniej do 26 czerwca 2020 r., do godziny 9:00, do sekretariatu Kancelarii Sejmiku, przy czym uwzględniony zostanie termin wpływu. Zgłoszenie można przekazać elektronicznie na adres: sejmik@umww.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Kancelaria Sejmiku
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - VIII piętro, część A, pokój 846
tel.: 61 626 70 30
fax: 61 626 70 31

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego umożliwi zabranie głosu mieszkańcom według kolejności otrzymanych zgłoszeń. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Sejmik Województwa Wielkopolskiego postanowi o zwiększeniu tej liczby.


pdf    drukuj    drukuj