Gmina Kotlin inwestuje środki unijne z WRPO w gospodarkę ściekową i gospodarkę odpadami


W Gminie Kotlin trwają prace nad budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz przepompowni ścieków. W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, umowy z Gminą Kotlin na dofinansowanie tych inwestycji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisała Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Ich wartość wynosi 9 mln 200 tys. zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to blisko 3 mln 390 tys. zł.

Uregulowanie gospodarki ściekowej i systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przyczyni się do poprawy jakości gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, poprawy jakości życia mieszkańców oraz podniesienia atrakcyjności gminy, jako miejsca do zamieszkania i inwestowania. W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat ochrony środowiska oraz prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
Projekt jest współfinansowany w ramach Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” i Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących”.


Galeria zdjęć:

  • Gmina Kotlin inwestuje środki unijne z WRPO w gospodarkę ściekową i gospodarkę odpadami
pdf    drukuj    drukuj