trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Działania Samorządu Województwa dot. ochrony powietrza w Wielkopolsce

  *28 lutego 2017 roku podczas briefingu prasowego Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego przedstawiła działania Samorządu Województwa dot. ochrony powietrza w Wielkopolsce, w tym przygotowania do stworzenia uchwały antysmogowej. *

  „Podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały antysmogowej musi być poprzedzone rzetelną i intensywną analizą potrzeb samorządów lokalnych w tym zakresie” – podkreśliła Marzena Wodzińska. „Na tę chwilę połowa z nich jest na tak. Samorządy czekają głównie na wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, które pozwoli dofinansować realizację np. wymiany przestarzałych kotłów. Warto dodać, że uchwała antysmogowa – jeśli wejdzie w życie – nie będzie jednolita dla całej Wielkopolski, bowiem w różnych miejscach są różne potrzeby. Naszym zadaniem jest teraz powołanie zespołu interdyscyplinarnego złożonego głównie z samorządowców i naukowców, którzy przeanalizują ankiety, potem konsultacje z gminami, tak by z końcem 2017 roku móc przedstawić propozycję szkieletu uchwały antysmogowej. Istotne z naszego punktu widzenia jest konsekwentne kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców naszego regionu i to robimy. Rolą Samorządu Województwa jest wspieranie samorządów lokalnych także w tym zakresie. Bez tej świadomości, ale też bez konkretnych rozporządzeń właściwego dla sprawy ministra, nie można mówić o podjęciu uchwały, która byłaby zbiorem restrykcji bez propozycji pomocy przy współdziałaniu w obszarze poprawy jakości powietrza w Wielkopolsce i całej Polsce” – mówiła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

  Więcej informacji o pracach Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie ochrony powietrza poniżej w materiale autorstwa Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego:


  W trosce o zdrowie mieszkańców oraz mając na względzie sytuację związaną z utrzymującymi się, we wszystkich strefach województwa wielkopolskiego, przekroczeniami norm jakości powietrza dotyczącymi drobnocząsteczkowego pyłu i benzoalfapirenu – podjęto decyzję o wzmocnieniu walki o czyste powietrze poprzez wprowadzenie dodatkowego narzędzia pod postacią tzw. uchwały antysmogowej.
  Aktualnie, w całym Województwie obowiązują uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Programy ochrony powietrza, stanowiące akt prawa miejscowego.
  W dokumentach tych zostały określone przyczyny (emisja powierzchniowa z sektora komunalno-bytowego oraz emisja liniowa powodowana przez transport) i miejsca przekroczeń norm dla pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzoalfapirenu. Wyznaczone zostały także działania naprawcze konieczne do wprowadzenia przez Gminy. Jako przykład można podać: podłączenie do sieci ciepłowniczej, wymianę starych (niskosprawnych) kotłów węglowych na nowe, wymianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne (gazowe lub olejowe), termomodernizację budynków. Działania te są wzmacniane przez edukację ekologiczną, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia kształtowania właściwych - ekologicznych postaw i zachowań mieszkańców.

  Niemniej jednak, z ankiet przeprowadzonych wśród wszystkich gmin Województwa, wynika uzasadniona potrzeba wprowadzenia twardego działania, jakim jest uchwała antysmogowa. Celem takiej uchwały jest stworzenie mechanizmów pozwalających na określenie dopuszczalnych do stosowania rodzajów i jakości paliw, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko. Ograniczenia lub zakazy w tym zakresie mogą dotyczyć całego obszaru województwa lub jego części. Wymaga podkreślenia, że skorzystanie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego z takiego instrumentu ma charakter fakultatywny, w przeciwieństwie do programów ochrony powietrza, których określenie jest obligatoryjne.

  Mając na uwadze ww. regulację, Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dalszej kolejności powoła i podejmie kilkumiesięczną współpracę i dialog z interdyscyplinarnym zespołem skupiającym przedstawicieli samorządu, świata nauki oraz organizacji społecznych. Ma to na celu wypracowanie optymalnych zapisów uchwały antysmogowej, prowadzących do osiągnięcia realnej poprawy jakości powietrza.

  Istotną rolę wspierającą musi także odegrać Rząd Polski poprzez jak najszybsze wprowadzenie w życie rozporządzeń określających wymagania techniczne dla kotłów oraz normy jakościowe dla paliw stałych. Te działania powinny iść w parze z obniżką cen jednostkowych paliw niskoemisyjnych dla przeciętnego obywatela oraz uruchomieniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


  Galeria zdjęć: