Chodzież: Marszałek podpisał z Burmistrzem umowę na rewitalizację śródmieścia


Stworzenie Alei Gwiazd Jazzu i parku „Wypoczywaj z kulturą” oraz zmianę zagospodarowania kwartału wewnątrz fyrtla Żeromskiego przewiduje projekt „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”. 23 kwietnia 2019 r., w Chodzieży Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Jacek Gursz, Burmistrz Chodzieży podpisali umowę na dofinansowanie środkami unijnymi z WRPO 2014+ przedsięwzięcia wartego blisko 8 milionów złotych.

Beneficjent - Gmina Miejska w Chodzieży – pozyska na swój projekt blisko 6 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” i Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji m.in. poprzez wzrost integracji społecznej i atrakcyjności turystycznej za sprawą utworzenia i przebudowy otwartych przestrzeni publicznych wraz z małą architekturą oraz elementami zagospodarowania terenu. Obszar objęty rewitalizacją zamieszkuje 2476 osób. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Chodzież.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia Chodzieży poprzez:
1) przebudowę ul. Strzeleckiej i zagospodarowanie terenów w jej otoczeniu w celu stworzenia Alei Gwiazd Jazzu. W ramach niniejszej inwestycji planuje się przede wszystkim:
- remont wybranych nawierzchni, budowę drogi dojazdowej w formie pieszojezdni oraz remont placu manewrowego na końcu ul. Strzeleckiej,
- pielęgnację zieleni istniejącej oraz wprowadzenie zieleni urządzonej,
- wykonanie i montaż rzeźb przedstawiających instrumenty z zakresu muzyki jazzowej oraz rzeźby będącej częścią szlaku „Chodzieskiej Porcelany”,
- wprowadzenie elementów małej architektury w postaci ławek/siedzisk, koszy na śmieci, oświetlenia parkowego,
- budowę placu rekreacyjnego/reprezentacyjnego,
- budowę i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej,
- wymianę istniejącego oświetlenia wzdłuż ul. Strzeleckiej na energooszczędne oraz instalację systemu monitoringu;
2) zmianę zagospodarowania parku przy Bibliotece Miejskiej celem stworzenia parku „Odpoczywaj z kulturą” wraz z przeniesieniem do niego zabytkowego lamusa tkackiego w celu jego wyeksponowania. W powyższym zakresie projekt zakłada:
- wykonanie nawierzchni ciągów pieszych i placów, w tym w ramach szlaku „Chodzieskiej Porcelany” nawierzchni chodnika z mozaiką wykonaną z elementów tłuczonej ceramiki/porcelany,
- zlokalizowanie w granicach parku Bookschronu, czyli tymczasowego obiektu w postaci kontenera/pawilonu pełniącego rolę biblioteki plenerowej,
- przeniesienie istniejącego Lamusa tkackiego jako pomnika historycznego,
- wyznaczenie i wyposażenie terenu pod kino plenerowe w siedziska i niezbędne przyłącza/instalacje,
- wykonanie muralu na ścianie Biblioteki Miejskiej promującego świadomość historyczną Miasta Chodzież,
- wprowadzenie elementów małej architektury w postaci ławek, leżaków, stołów i siedzisk do gry w szachy, koszy na śmieci, oświetlenia, fontanny,
- budowę parkingu od strony ul. Składowej,
- pielęgnację zieleni istniejącej orz wprowadzenie zieleni urządzonej;
3) zmianę zagospodarowania kwartału wewnątrz fyrtla Żeromskiego, w tym przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego. Zmiana ta obejmie:
- remont nawierzchni oraz wykonanie nowych nawierzchni ciągów pieszych, deptaku, dróg wewnętrznych i placów,
- budowę i wyposażenie placu zabaw,
- wykonanie i montaż rzeźb z motywem ceramiki,
- wprowadzenie elementów małej architektury, w tym elementów służących rekreacji m.in: ławek, koszy ulicznych, ławek bujanych czy stołu do tenisa stołowego,
- przygotowanie powierzchni pod ogród społeczny,
- pielęgnację zieleni oraz wprowadzenie zieleni urządzonej,
- wykonanie nowego oświetlenia ulicznego i parkowego;
4) przebudowę pawilonu przy ul. Jagiellońskiej 5 na cele działalności podmiotu ekonomii społecznej – Centrum Aktywnej Integracji i Rehabilitacji. W ramach projektu obiekt poddany zostanie kompleksowemu remontowi oraz termomodernizacji.

 


Galeria zdjęć:

  • Chodzież: Marszałek podpisał z Burmistrzem umowę na rewitalizację śródmieścia
  • Chodzież: Marszałek podpisał z Burmistrzem umowę na rewitalizację śródmieścia
  • Chodzież: Marszałek podpisał z Burmistrzem umowę na rewitalizację śródmieścia
pdf    drukuj    drukuj