BIURO PODSUMOWAŁO PRACĘ W 2019 ROKU


Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu w 2019 roku oraz dyskusja na ten temat zdominowały lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Dyrektor WBPP Marek Bryl oraz zastępca dyrektora Grażyna Łyczkowska zaprosili radnych do swojej siedziby, by zaprezentować najważniejsze sprawy i dokumenty, którymi w ubiegłym roku zajmowali się planiści. Jednym z nich był uchwalony przez sejmik w marcu 2019 roku „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania”. Ponadto biuro przygotowało ocenę oddziaływania na środowisko dla nowej strategii „Wielkopolska 2030”. Nie zabrakło też krótkiego opisu bieżącej działalności WBPP: współpracy z samorządami lokalnymi i uczelniami, opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych, konferencji, spotkań i szkoleń.
Oprócz tego komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez województwo wielkopolskie do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie.


Galeria zdjęć:

  • BIURO PODSUMOWAŁO PRACĘ W 2019 ROKU
pdf    drukuj    drukuj