BĘDZIE ZMIANA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI


10 grudnia podczas obrad sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej radni dyskutowali na temat konieczności aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. Jak wyjaśniał przedstawiciel firmy przygotowującej nowy dokument, zmiany wynikają m.in. z obowiązku dostosowania planu do zapisów znowelizowanej tzw. ustawy śmieciowej, weryfikacji prognoz ilości zbieranych odpadów, a także zwiększenia limitów odpadów zielonych i bioodpadów, które trafiają do biokompostowni. Rozmawiano też o konieczności poprawy wskaźników dotyczących segregacji śmieci, tak aby mniej było odpadów zmieszanych, a więcej zbieranych w sposób selektywny.
Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekty budżetu województwa na 2020 rok i wieloletniej prognozy finansowej regionu oraz przyjęła plan swojej pracy na przyszły rok.


Galeria zdjęć:

  • BĘDZIE ZMIANA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
pdf    drukuj    drukuj