trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

XXXI sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w trybie zdalnym

  W imieniu Małgorzaty Waszak-Klepki, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego informujemy, że w poniedziałek, 31 maja 2021 roku o godz. 11.00 w trybie zdalnym rozpocznie się XXXI Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przebieg Sesji można śledzić dzięki transmisji na stronie www.bip.umww.pl w zakładce Sejmik Województwa Wielkopolskiego – Transmisje obrad Sejmiku.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Wybór sekretarzy obrad.

  4. Przedstawienie raportu o stanie województwa.

  5. Debata nad raportem o stanie województwa.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wotum zaufania.

  7. Informacja o stanie mienia.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2020.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021.

  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego.

  14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej  Gminie  Ceków-Kolonia  na  budowę obelisku  wraz  z  tablicą  w miejscowości  Kamień,  poświęconego Mieczysławowi Jałowieckiemu.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mycielin na realizację badań archeologicznych na terenie miejscowości Słuszków.

  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka").

  17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926„Kultura Fizyczna”).

  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926„Kultura Fizyczna”).

  19. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Mosina.

  20. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Miastu Gniezno.

  21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Kaliskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Średzkiemu oraz Gminie Śmigiel.

  22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadań samorządu województwa dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu.

  23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

  24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

  25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Powidz.

  26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  27. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

  28. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023” za rok 2020.

  29. Informacja o programach naprawczych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na lata 2020-2022, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

  30. Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w Województwie Wielkopolskim w 2020 roku.

  31. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019 dla województwa wielkopolskiego – część I (lata 2017-2018), przyjęte uchwałą Nr 3484/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r.

  32. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile.

  33. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji KS podjętych w I kwartale 2021 roku.

  34. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  35. Interpelacje i zapytania radnych

  36. Zamknięcie posiedzenia.