trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

XLII sesja Sejmiku: debata nt. raportu o stanie województwa i głosowanie ws. absolutorium dla Zarządu

  W imieniu Małgorzaty Waszak-Klepki, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego informujemy, że  w poniedziałek 30 maja 2022 roku o godz. 12.00  w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 rozpocznie się XLII Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podczas posiedzenia zaplanowano debatę wokół zapisów raportu o stanie województwa. Ponadto radni głosować będą m.in. ws. absolutorium dla Zarządu Województwa.

  Przygotowanie raportu o stanie województwa wynika z przepisów ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Raport o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok przedstawia podsumowanie działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w tym okresie, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, a także uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

  Przebieg Sesji można śledzić także dzięki transmisji na stronie:  https://bip.umww.pl/106---678---transmisje-obrad-sejmiku 
   
  Porządek obrad.
  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Przedstawienie raportu o stanie województwa. 
  5. Debata nad raportem o stanie województwa.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wotum zaufania.  
  7. Informacja o stanie mienia.  
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2021.  
  9. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego.  
  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok.   
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne.  
  12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie. 
  13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim. 
  14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie.  
  15. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.  
  16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.  
  17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach. 
  18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
  19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.  
  20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  „Dziekanka”  im. Aleksandra  Piotrowskiego w Gnieźnie. 
  21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie. 
  22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. 
  23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. 
  24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej  działającej  przy  Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 
  25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.  
  26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.  
  27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Mieścisko.  
  28. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Rawicz.  
  29. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Tarnowo Podgórne. 
  30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Kaliskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Średzkiemu oraz Gminie Śmigiel.  
  31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. 
  32. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Wierzbinek. 
  33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.  
  34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w roku 2022 w ramach Programu "Kulisy kultury".  
  35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka").  
  36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy  finansowej  jednostkom  samorządu  terytorialnego  na zadania remontowe z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). 
  37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu Kalisz na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury  sportowej  realizowane  w  roku  2022  (Dział  926 „Kultura Fizyczna”).  
  38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy  finansowej  jednostkom  samorządu  terytorialnego  oraz zawarcia  w tej  sprawie  umów  pomiędzy  Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.  
  39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  na  realizację  przedsięwzięć  w  ramach  II  edycji  konkursu  „Wielkopolskie Jadłodzielnie”. 
  40. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. 
  41. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XL/778/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
  42. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile.
  43. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.  
  44. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023” za rok 2021. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
  45. Interpelacje i zapytania radnych.
  46. Zamknięcie posiedzenia.


  Galeria zdjęć: