trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wytyczne etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  Poniższe informacje zostały przekazane przez Panią Małgorzatę Falencką-Jabłońską, Przewodniczącą Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

  Jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego jest wykonanie i przesłanie w terminie do dnia 8 maja br.{ decyduje data stempla pocztowego} na adres :
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Środowiska
  z dopiskiem „ Komitet Wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej”
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań

  pracy badawczej na jeden wybrany z dwóch poniżej podanych tematów:

  1. Przedstaw z miejsca Twego zamieszkania przykłady podjętych działań zmierzających do zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń.
   W przypadku , gdy Twoim zdaniem takich nie ma, podaj własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.
  2. Zapylenie powietrza w Polsce wiąże się ściśle ze spalaniem węgla kamiennego. Wskaż z miejsca Twego zamieszkania działania zmierzające do istotnej poprawy tego stanu.
   W przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, przedstaw własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.

  Praca ta ma być przygotowana w Power Poincie { objętość 30-40 slajdów) zawierać bibliografię (aktualna literatura, a nie tylko odnośniki do stron internetowych}, własne grafiki, zdjęcia oraz ewentualne filmy wykonane np. telefonem komórkowym.
  Pracę tę na płytkach CD lub pendrive { wskazane są 2 kopie!} należy przesłać wyłącznie listem poleconym na wskazany powyżej adres.
  Do pracy należy oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy badawczej podpisane przez ucznia, ich rodziców lub opiekunów prawnych

  Główny Komitet informuje, że wszyscy uczniowie na etapie szkolnym na teście podpisali i wyrazili swą zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w ramach XXXVI edycji, i tym samym zostali poinformowani, że Administratorem danych jest ZG LOŁ ul. Tamka 37 lok.2, 00-355 Warszawa.
  Jednocześnie przesłana praca powinna zawierać na osobnej kartce następujące dane personalne uczestnika etapu okręgowego tzn.:

  - imię i nazwisko
  - data i miejsce urodzenia,
  - klasa, jej profil, pełna nazwa i adres szkoły.
  - imię i nazwisko opiekuna merytorycznego
  - adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego. adres e-mail

  Bardzo ważne jest czytelne podanie danych, zwłaszcza personalnego e-maila i numeru własnego telefonu , aby jury miało możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym uczestnikiem etapu okręgowego.
  Prace te zostaną ocenione przez dotychczasowe Jury w każdym województwie według jednolitych kryteriów przesłanych Wojewódzkim Komitetom OWE przez GKOWE. Każda z nadesłanych prac musi być sprawdzona co najmniej przez dwóch członków Jury. Ostateczna ocena będzie więc średnią z przyznanych punktów przez sprawdzające osoby.
  Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa staną się jego reprezentacją na zdalny finał centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Odbędzie się on- część pisemna 4 czerwca br., a ustna część 5 czerwca br. w Międzynarodowym Dniu Środowiska. O szczegółach ich przeprowadzenia zostaną indywidualnie poinformowani wszyscy spośród 112 osób. Stąd tak ważne jest podanie
  przez uczestników nr tel. kontaktowego oraz własnego personalnego adresu e-mailowego ( nie szkoły, czy opiekuna merytorycznego}.
  Tytuł finalisty XXXVI Olimpiady zostanie przyznany po sprawdzeniu testu pisemnego.
  Natomiast, najlepsza 10 uczniów spośród 112 uczestników, po przeprowadzeniu części ustnej, uzyska tytuł laureata XXXVI OWE.