trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

    Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że w procesie konsultacji społecznych uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, zrealizowanym zgodnie z uchwałą Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze działalności pożytku publicznego nie zgłosiły żadnych uwag.

    Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” www.wielkopolskiewici.pl w dniu 28 listopada 2023 r.

    Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28 listopada 2023 r. do dnia 5 grudnia 2023 r. w formie przyjmowania uwag organizacji, w wersji papierowej do Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61- 714 Poznań, kancelaria) albo w formie elektronicznej na adres dg.sekretariat@umww.pl. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi do uchwały.

    W związku z powyższym projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, został przekazany pod obrady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.