trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wyniki konsultacji projektu Uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu w Poznaniu

    Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę nr IV/75/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

    Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z § 12 ust. 1 uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w trakcie ogłoszonych 29 stycznia 2024 r., na podstawie uchwały nr 7828/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2024 r., konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę Nr IV/75/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, w wyznaczonym terminie, tj. do 5 lutego 2024 r., nie wpłynęły żadne stanowiska wymienionych wyżej podmiotów dotyczące przedmiotowego projektu uchwały.

    Zawiadomienie o przeprowadzanych konsultacjach zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na stronie internetowej Urzędu oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” – www.wielkopolskiewici.pl.

    Wobec braku zgłoszenia w trakcie konsultacji w wyznaczonym terminie stanowisk wyżej wymienionych podmiotów, Zarząd Województwa Wielkopolskiego skierował projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę Nr IV/75/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na posiedzenie Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wraz z informacją o braku zgłoszenia stanowisk, celem podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.