trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego - ogłoszenie o rozpoczęciu procedury wyłaniania przedstawicieli

  Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia.

  Będzie to już druga dwuletnia kadencja tego gremium. Do zadań Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przede wszystkim współtworzenie koncepcji współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z sektorem pozarządowym oraz konsultowanie dokumentów dotyczących działalności pożytku publicznego w województwie. W trakcie pierwszej kadencji w latach 2011-2013 Rada zajmowała się m.in.

  • opiniowaniem corocznych Programów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • tematyką równościową poprzez uczestnictwo w Biennale Równości w Saint Malo,
  • uczestnictwem (poprzez oddelegowanego przedstawiciela) w spotkaniach Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
  • współtworzeniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-20 w trakcie spotkań Grupy Konsultacyjnej 2014+ ,
  • konsultowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  Rada składa się z przedstawicieli administracji publicznej oraz z przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
  WRDPP będzie liczyć łącznie 28 członków, przy czym:

  • przedstawicieli strony pozarządowej będzie ponad 50%,
  • strona pozarządowa składająca się z organizacji bezpośrednio zaproszonych przez Marszałka oraz z wyborów.

  I. Wybory

  Organizacja zgłaszająca swojego kandydata powinna wykazać działalność na obszarze Wielkopolski. Natomiast kandydat na członka Rady winien być osobą cieszącą się szacunkiem i autorytetem wśród organizacji pozarządowych, mieć wiedzę i wizję dotyczącą relacji między Samorządem Województwa i III sektorem, a ponadto wykazać doświadczenie w działalności pożytku publicznego dotyczącej przynajmniej jednego z niżej wymienionych tematów:

  1. Działalność w zakresie kultury i sztuki;
  2. Sport;
  3. Nauka i edukacja;
  4. Krajoznawstwo i turystyka;
  5. Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom;
  6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
  7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  8. Działalność na rzecz seniorów;
  9. Przedsiębiorczość;
  10. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich;
  11. Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybołówstwa;
  12. Ochrona środowiska;
  13. Działalność na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

  Każda organizacja może zgłosić 1 kandydata na członka Rady. Imienne zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać na załączonym „Formularzu zgłoszeniowym na członka Rady", dostępnym także do pobrania na stronie internetowej Urzędu (adresy poniżej), który wraz z załącznikami należy przesłać na adres: pozytek@umww.pl (tytuł maila – patrz dopisek) z załączonymi zeskanowanymi dokumentami lub dostarczyć do 22 sierpnia 2014 r.
  na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Al. Niepodległości 18
  61-713 Poznań
  z dopiskiem: „Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego".

  Po ustaleniu listy zgłoszonych osób odbędzie się głosowanie na kandydatów do Rady, spośród których Marszałek Województwa Wielkopolskiego powoła 10 członków WRDPP z największą liczbą uzyskanych głosów.
  Lista kandydatów, szczegółowe zasady przeprowadzenia głosowania oraz formularz głosowania zostaną zamieszczone w osobnym ogłoszeniu na niżej wymienionych stronach.
  UWAGA - każda organizacja i podmiot mogą oddać tylko jeden ważny głos na jednego kandydata!

  Wszelkie dodatkowe informacje oraz materiały do pobrania można znaleźć
  na stronie www.umww.pl, www.wielkopolskiewici.pl. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy dzwonić pod numer 61 626 67 12 lub 61 626 67 13
  oraz pisać na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl.

  UWAGA!

  Bez względu na wybór trybu zgłaszania kandydata (tradycyjny/mailowy) prosimy o przesłanie CV wraz z zdjęciem w wersji edytowalnej (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx). Informacje dot. m.in. działalności społecznej zostaną użyte w celu zaprezentowania kandydatów na członków Rady, a później także do zaprezentowania nowo powołanych członków poprzez artykuły na stronach internetowych. CV i zdjęcia osób niewybranych do składu Rady zostaną zniszczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  II. Członkowie WRDPP zapraszani bezpośrednio przez Marszałka.

  Oprócz 10 osób wyłonionych w wyborach, do pracy w Radzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprosi także:

  1. jednego przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego;
  2. czterech przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (1/klub);
  3. trzech przedstawicieli Marszałka Województwa Wielkopolskiego:

  1)  Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr - koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi;
  2)  Dyrektor Departamentu Edukacji - z uwagi na zadanie prowadzenia edukacji obywatelskiej realizowane przez DE;
  3) Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - ROPS to jednostka posiadająca najwięcej relacji z organizacjami pozarządowym.

  1. ośmiu przedstawicieli organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Województwa Wielkopolskiego:

  1) Okręg Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - OW ZOSP RP jest organizacją parasolową dla Wielkopolskich OSP, realizuje Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
  2) ZHP - jest to największa w Polsce organizacja harcerska, w Wielkopolsce zrzeszająca ponad 10 000 członków;
  3) PCK - największa Polska organizacja niosąca pomoc humanitarną;
  4) Caritas - największa Polska organizacja niosąca pomoc najbiedniejszym;
  5) Związek Organizacji Sieć Współpracy „Barka" - prekursor wielu działań dla osób wykluczonych społecznie (ekonomia społeczna), organ założycielski i inspirator dla innych organizacji pozarządowych;
  6) Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych - organizacja parasolowa dla przeszło 50 organizacji pozarządowych, zaangażowana we współpracę z samorządami zarówno finansową jaki i niefinansową (np. konsultacje społeczne), prowadzi centrum usługowe dla NGO „Centrum Bukowska";
  7) Sieć SPLOT/PISOP - ogólnopolski związek stowarzyszeń zrzeszający 15 członków - organizacji wspierających, działających w różnych regionach Polski (m.in. w Wielkopolsce - Centrum PISOP);
  8) Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami - organizacja parasolowa o zasięgu wojewódzkim zrzeszająca 20 organizacji zajmujących się pomocą dla osób z niepełnosprawnościami.

  Samorząd Województwa ze względu na swój regionalny zasięg oraz zadania winien współpracować przede wszystkim z organizacjami o zasięgu obejmującym więcej niż 1 powiat czyli swoimi quasi- odpowiednikami w III sektorze. W sposób naturalny są nimi właśnie organizacje parasolowe, związki stowarzyszeń i fundacji, takie jak te zaproponowane powyżej. Dodatkowo działalność ww. organizacji na stałe wpisała się w krajobraz III sektora w Wielkopolsce, są one rozpoznawalne, a ich działalność dobrze znana.

  1. dwóch przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców zaangażowanych społecznie:

  1) Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa: organizacja zrzeszająca podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą z terenu Wielkopolski, działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. Członkostwo w niej jest dobrowolne a celem działania izby jest reprezentacja podmiotów w niej zrzeszonych; w szczególności wobec organów państwowych oraz kształtowanie
  i rozpowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej (CSR). Organizacja razem ze Stowarzyszeniem PISOP realizuje projekt „As Biznesu", którego częścią jest nagroda „Asa odpowiedzialnego biznesu";
  2) Konfederacja Lewiatan (dawniej Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan): organizacja pozarządowa, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych, skupia w 62 związkach regionalnych i branżowych
  ok. 3 900 firm z całej Polski, jako jedyna spośród polskich organizacji biznesowych ma swoje stałe przedstawicielstwo w Brukseli, od kilku lat aktywnie promuje CSR i etyczny biznes. Zaangażowana w projekt Fundacji Rozwoju Nowoczesnych Technologii i Samorządu Województwa p.n. „Wielkopolska działa razem".

  Obecność ww. przedstawicieli sprzyjałaby zacieśnieniu relacji między sektorem prywatnym i pozarządowym, lepsze wykorzystanie wzajemnych zasobów.

  UWAGA!

  Organizacje zaproszone przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego do oddelegowania swojego przedstawiciela do prac w WRDPP oraz podmioty, które są organizacyjnie lub decyzyjnie od nich zależne nie mogą brać udziału w procedurze wyborów 10 przedstawicieli NGO do WRDPP!!!