trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji - nabór kandydatów

  Marszałek Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Termin upływa 30 czerwca 2017 roku.

  Będzie to już trzecia, tym razem trzyletnia kadencja tego gremium. Do zadań Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy przede wszystkim współtworzenie koncepcji współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z sektorem pozarządowym oraz konsultowanie dokumentów dotyczących działalności pożytku publicznego w województwie. W czasie swojej dotychczasowej działalności Rada zajmowała się m.in.:

  • opiniowaniem Programów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  • konsultowaniem zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Strategii Województwa Wielkopolskiego,
  • wyborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny,
  • wyjaśnianiem sytuacji problemowych na linii: organizacje pozarządowe - Samorząd Województwa Wielkopolskiego, związanych z otwartymi konkursami ofert.
  • oceną współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi.

  Rada liczy łącznie 28 członków i składa się z przedstawicieli administracji publicznej oraz z przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

  Powołanie Wielkopolskiej Rady składać się będzie z dwóch etapów.

  Etap I - nabór kandydatów
  Na tym etapie organizacja pozarządowa musi prawidłowo wypełnić formularz (do pobrania poniżej), zebrać jak największą ilość rekomendacji od innych organizacji pozarządowych (minimum 10) a następnie papierowo lub mailowo (w formie skanu) dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego (szczegóły w Uchwale - do pobrania poniżej).

  UWAGA! - niezależnie od wybranej formy przesłania zgłoszenia prosimy o przesłanie go również w wersji edytowalnej (o ile wypełniany był na komputerze - do czego namawiamy) w formacie .rtf/.doc/.docx względnie .odt. na adres mailowy podany w ogłoszeniu razem ze zdjęciem kandydata. Wersje te będą stanowić materiał roboczy do utworzenia informacji o kandydatach a później członkach Rady.

  Kandydat na członka Rady winien być osobą cieszącą się szacunkiem i autorytetem wśród organizacji pozarządowych, mieć wiedzę i wizję dotyczącą relacji między Samorządem Województwa a III sektorem a ponadto wykazać doświadczenie w działalności pożytku publicznego dotyczącej przynajmniej jednego z niżej wymienionych tematów:

  1. Działalność w zakresie kultury i sztuki;
  2. Sport;
  3. Nauka i edukacja;
  4. Krajoznawstwo i turystyka;
  5. Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom;
  6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
  7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  8. Działalność na rzecz seniorów;
  9. Przedsiębiorczość;
  10. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich;
  11. Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybołówstwa;
  12. Ochrona środowiska;
  13. Działalność na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

  Etap II - wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych w skład Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

  Zgodnie z ogłoszeniem spośród zgłoszonych przez Organizacje pozarządowe i podmioty kandydatów Marszałek Województwa Wielkopolskiego powoła do składu Rady osoby, kierując się:

  • doświadczeniem i wiedzą kandydatów, w tym doświadczeniem we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, opisanymi w Karcie zgłoszenia,
  • liczbą udzielonych rekomendacji,
  • reprezentacją poszczególnych Subregionów w Radzie,
  • zapewnieniem reprezentatywności Organizacji i podmiotów w zakresie form prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego.

  Wyniki naboru będą opublikowane w osobnym ogłoszeniu.

  Więcej informacji udziela Pan Paweł Michałowski (tel.: 61 626 6711).