trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku

  OBWIESZCZENIE
  ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
  o przyjęciu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”

   

  Na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zwanej dalej Ustawą, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości informację, iż Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Uchwałą Nr XVIII/481/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., przyjął „Strategię rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”.

  Z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 Ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 Ustawy można zapoznać się w siedzibie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań – IX piętro, pokój 938, w godzinach pracy Urzędu), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umww.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (www.umww.pl).