trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porządek obrad i materiały na sesję

  Porzadek obrad LXII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

  26 lutego 2024 r. godz. 1200

   

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/1207/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok. /PLIK/
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/1206/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne. /PLIK/
  6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. /PLIK/
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku.  /PLIK/
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu.  /PLIK/
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie i Miastu Jastrowie.  /PLIK/
  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.  /PLIK/
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia powierzonych przez powiaty województwa wielkopolskiego w zakresie zapewnienia utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez szpitale elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF Województwa Wielkopolskiego pn. „Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości. /PLIK/
  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXI/394/20 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie: przyjęcia programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+". /PLIK/
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”. /PLIK/
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Krobia, Gminie Krobia. /PLIK/
  15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Nowotomyskiego. /PLIK/
  16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego członkostwa Województwa Wielkopolskiego w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN).  /PLIK/
  17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/75/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. /PLIK/
  18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. /PLIK/
  19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego pisma podmiotu o nazwie Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli w zakresie zmiany systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską. /PLIK/
  20. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska w sprawie nieusuwania z podstawy programowej tematu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. /PLIK/
  21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. /PLIK/
  22. Informacja w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela. 
  23. Informacja o programach naprawczych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na lata 2023-2025, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie. 
  24. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisje Sejmiku w II półroczu 2023 roku. 
  25. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w IV kwartale 2023 roku.
  26. Sprawozdanie z prac Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku. 
  27. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  28. Interpelacje i zapytania radnych.
  29. Zamknięcie posiedzenia.

  Poznań, 19 lutego 2024 r.