trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

POPRAWIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA W KALISZU

    Informacja oraz dyskusja na temat projektu uchwały o „Programie ochrony powietrza w zakresie pyłu PM 2,5 dla strefy miasto Kalisz” zdominowała styczniowe, prowadzone w trybie zdalnym, obrady sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW Marzena Andrzejewska-Wierzbicka oraz jej zastępca Agnieszka Lewicka wyjaśniały, że opracowanie takiego dokumentu jest konieczne ze względu na odnotowane w pomiarach z 2021 roku w Kaliszu przekroczenia dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego pyłu PM 2,5. Przyczyną tych zanieczyszczeń powietrza jest przede wszystkim tzw. niska emisja, generowana przez mieszkalnictwo i usługi. Program zakłada m.in. termomodernizację i wymianę pieców w domach jednorodzinnych, budynkach komunalnych i obiektach użyteczności publicznej, a także edukację ekologiczną.

    Przypomnijmy, że od 2020 r. obowiązują już w naszym regionie trzy programy ochrony powietrza: dla Wielkopolski, Poznania i Kalisza. W przypadku miasta nad Prosną, w ocenie rocznej za 2018 r. stwierdzono przekroczenia normatywnych stężeń pyłu PM 10 oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu i ozonu, natomiast wskaźnik dla pyłu PM 2,5 mieścił się wówczas w normach. Dopiero pomiary z 2021 r. wskazały na przekroczenia i konieczność poprawy tej sytuacji.


    Galeria zdjęć: