trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podział Departamentu Środowiska

  Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 3539/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  29 kwietnia 2021 r., zmieniającą uchwałę ws. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z dotychczasowego Departamentu Środowiska wyodrębnione zostały dwa nowe, tj. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (DSI) oraz Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu (DSK).

  Poniżej znajdują się najważniejsze zakresy zadań realizowanych przez poszczególne Departamenty.

   

  DEPARTAMENT KORZYSTANIA  I  INFORMACJI O ŚRODOWISKU - DSI

  1. opłaty za korzystanie ze środowiska – sprawozdania/wykazy
  2. opłaty recyklingowe i produktowe,
  3. bazy danych o środowisku – BDO, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; o wyrobach i odpadach zawierających azbest, odpady komunalne; odpady opakowaniowe
  4. sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji przekazywanych przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów,
  5. pomoc de minimis (i wnioski o wydanie zaświadczenia),
  6. wnioski o zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami,
  7. wnioski o rozłożenie na raty opłat „środowiskowych”,
  8. wnioski o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,
  9. zagadnienia związanie z parkami krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu + ZPKWW,
  10. Konkursy:
   1. „Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
   2. Konkurs pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska”  
   3. Konkurs pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”  -
   4. Konkurs pn. „Aktywni w Wielkopolsce”
   5. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej –
   6. Program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”
   7. Konkurs pn. „Przemysł a ochrona środowiska….”

   

  DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM I KLIMATU - DSK

  1. Geologia: projeky robót, koncesje, opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie i uzgadnianie decyzji wydawanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opłaty eksploatacyjne, informacja geologiczna, odpady wydobywcze,
  2. Pozwolenia/zezwolenia/inne decyzje w zakresie:
   1. pozwoleń zintegrowanych,
   2. pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
   3. pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
   4. uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,
   5. decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,
   6. decyzji wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
   7. decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
   8. zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
   9. zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne,
   10. zezwoleń na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
   11. udzielania zgody na wydobywanie odpadów z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów oraz ze zwałowiska odpadów,
   12. decyzji zezwalających na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami,
   13. decyzji z zakresu gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
   14. zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem,
   15. nałożenia decyzją, na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji hałasu,
   16. wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  3. klimat i jego ochrona, przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, działania adaptacyjne do zmian klimatu,
  4. współpraca z KOBIZE,
  5. pola elektromagnetyczne
  6. analizy porealizacyjne,
  7. obszary ograniczonego użytkowania,
  8. przeglądy ekologiczne,
  9. opinie w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,
  10. plany/programy/dokumenty strategiczne:
   1. wojewódzki i powiatowe programy ochrony środowiska (POŚ),
   2. programu usuwania azbestu
   3. programy ochrony powietrza (POP), plany działań krótkoterminowych,
   4. uchwały antysmogowe,
   5. programy ochrony środowiska przed hałasem (POH),
   6. wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO),
  11. program LIFE IP Wdrażanie Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 (po uzyskaniu pozytywnej decyzji KE)

  Galeria zdjęć: