trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym

  Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o odpadach, dokonaną mocą ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, opracowany zostanie nowy projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”.

  Najbardziej istotne zmiany, w stosunku do Projektu przyjętego uchwałą Nr 820/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2019 r., dotyczyć będą zniesienia regionów gospodarki odpadami komunalnymi, a także wskazania instalacji komunalnych (zamiast dotychczasowych instalacji RIPOK), tj. instalacji zapewniających:

  1. mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku;
  2. składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

  Wymienione instalacje zostaną ujęte na liście instalacji komunalnych, prowadzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, która zastąpi dotychczasowy wykaz instalacji RIPOK określany w uchwale w sprawie wykonania WPGO.

  Harmonogram prac legislacyjnych dotyczących zmodyfikowanego Projektu WPGO 2019-2025:

  1. Podjęcie, w drodze uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego, projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” oraz prognozy oddziaływania Planu na środowisko;
  2. Poddanie Projektu opiniowaniu przez organy wykonawcze gmin niebędących członkami związków międzygminnych, organy wykonawcze związków międzygminnych, właściwych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także przez właściwych miejscowo starostów (dotyczy miejsc magazynowania zatrzymanych transportów odpadów);
  3. Poddanie Projektu oraz prognozy oddziaływania Planu na środowisko opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
  4. Przeprowadzenie procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu Projektu wraz z prognozą oddziaływania Planu na środowisko;
  5. Poddanie Projektu opiniowaniu i uzgadnianiu przez Ministra Środowiska (uzgodnienia wymaga plan inwestycyjny);
  6. Przyjęcie, w drodze uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”.

  Po wejściu w życie uchwały, o której mowa w pkt 6 (z dniem jej podjęcia), Marszałek Województwa Wielkopolskiego określi, w Biuletynie Informacji Publicznej, listę:

  1. funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów;
  2. instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.

  Niezależnie od powyższego, niezwłocznie po wejściu w życie ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Marszałek Województwa Wielkopolskiego opublikuje listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które dotychczas posiadały status instalacji RIPOK.


  Galeria zdjęć: