trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2024

  Ogłoszenie w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2024

  Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2024.

  Konkurs prowadzony jest przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

  Dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w przedmiotowym konkursie nie może przekroczyć 90% wszystkich kosztów kwalifikowanych realizacji zadania. Oferent jest zobowiązany zadeklarować w kosztorysie realizacji zadania wkład własny w wysokości co najmniej 10% finansowej wartości projektu, na które składają się:

  • środki finansowe własne lub,
  • środki finansowe z innych źródeł publicznych lub,

  pozostałe środki finansowe z innych źródeł niepublicznych.

  Zadanie polega na zrealizowaniu projektu w zakresie:

  1. wykonania farbami antysmogowymi do elewacji muralu promującego ekologię, ochronę zwierząt lub ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
  2. podjęcia działań edukacyjnych mających na celu poprawę warunków życia zwierząt bezdomnych, m. in. poprzez: opracowanie, wydruk i dystrybucję publikacji, propagujących konkretne zachowania na rzecz zwierząt bezdomnych, przygotowanie edukacyjnych spotów lub audycji promujących działania na rzecz zwierząt bezdomnych oraz organizację pikników edukacyjnych i zajęć plenerowych.

  Zlecenie realizacji zadania odbywać się będzie w formie wsparcia poprzez udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

  Ofertę należy wygenerować i złożyć:

  • za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej - generatora wniosków - Witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, w terminie do dnia 10 stycznia 2024 r. oraz
  • w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, bądź przez platformę e- PUAP, w terminie do dnia 10 stycznia 2024 r. do godziny 15.30.

  Pliki do pobrania znajdują się na stronie www.bip.umww.pl