trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”

  Poznań, 7 stycznia 2016 r.

  OGŁOSZENIE

  o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku"

  Na podstawie art. 30, 39 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 46 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o rozpoczęciu w dniu 7 stycznia 2016 roku konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku".

  Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w sposób określony w ustawie w terminie od 7 stycznia 2016 roku do 28 stycznia 2016 roku. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pokój 938, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (www.umww.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.umww.pl).

   

  Marek Woźniak
  Marszałek Województwa Wielkopolskiego