trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie o przyjęciu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym" oraz prognozy oddziaływania Planu na środowisko

  Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przyjęciu:

  1. projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”;
  2. prognozy oddziaływania na środowisko „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”.

  Wobec powyższego, w dniach 16 września – 7 października 2019 r. włącznie, zapewnia się  możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu.

  Wersja papierowa projektu Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, część A, pok. 1040), w godzinach pracy Departamentu.

  Uwagi lub wnioski można składać w następujących formach:

  1. pisemnej – poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
   Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
   al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
   – formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie – na adres e -mail: dsr.sekretariat@umww.pl – formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

  Osoby fizyczne biorące udział w procedurze zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Planu, nie są zobligowane do podawania swoich danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres e-mail). Jednakże w przypadku podania tychże danych wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez dołączenie klauzuli o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”

  W CELU USPRAWNIENIA PRAC PROSIMY O PRZESYŁANIE UWAG W WERSJI EDYTOWALNEJ (Word lub Exel) !

  Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.