trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O melioracjach i energii

    Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 kwietnia 2011 r.

    Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji niektórych zadań województwa w 2010 r., w tym dotyczących: inwestycji melioracyjnych i robót konserwacyjno-eksploatacyjnych w zakresie melioracji podstawowej, napraw szkód powodziowych, a także realizacji programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
    Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały sejmiku umożliwiającej przystąpienie do prac nad sformułowaniem „Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020”.
    Zarekomendowano również dokonanie zmian w planie wydatków z budżetu województwa, w tym umożliwiających dalsze dokapitalizowanie spółki Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, a także realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
    Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania dr Izabeli Mroczek na stanowisko zastępcy dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i ustalenia jej miesięcznego wynagrodzenia oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego WODR za rok 2010.