trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nabór na członków komisji oceniających wnioski w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Obecnie trwają prace nad stworzeniem bazy przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2020.

  W skład komisji konkursowej będą wchodzili co najmniej dwaj reprezentanci organizacji pozarządowych – zgodnie z wymogiem zawartym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Zgłoszenie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik Nr 1), podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej oraz zainteresowaną osobę. Formularze prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego lub złożyć osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w terminie do 23 grudnia 2019 roku (decyduje data wpływu).

  Na podstawie zgłoszeń, które spełnią wymogi formalne, powstanie lista osób uprawnionych do reprezentowania środowiska pozarządowego w pracach komisji konkursowych opiniujących wnioski.

  Lista osób zakwalifikowanych do bazy zostanie opublikowana w BIP, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na portalu Wielkopolskie Wici.

  Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu/wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, merytorycznie odpowiedzialni za przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, przedstawiają Zarządowi Województwa Wielkopolskiego kandydatury co najmniej 2 osób z Bazy ubiegających się o członkostwo w danej komisji w oparciu o następujące kryteria:

  1. wybraną przez kandydatów tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszeniowym,
  2. unikanie potencjalnego konfliktu interesów.

  Skład komisji konkursowej ostatecznie zatwierdza Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Zaproszenie do prac w konkretnej komisji konkursowej zostanie przekazane w sposób, który kandydaci wskazali w zgłoszeniu.

  Przed rozpoczęciem posiedzenia każdy członek komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenia w sprawie unikania konfliktu interesów (załącznik Nr 2).

  Jednocześnie pragniemy poinformować, iż praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

  Zasady przeprowadzania naboru i uczestnictwa w pracach komisji konkursowej reguluje uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 53/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nadzorowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 251/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku .

  W przypadku ewentualnych pytań – prosimy o kontakt z Departamentem Organizacyjnym i Kadr (tel. 61 626 62 30).

  Serdecznie zapraszamy do współpracy!

  Załączniki:

  1. Uchwała Nr 53/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 grudnia 2018 roku - pobierz
  2. Uchwała Nr 251/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku - pobierz
  3. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert - pobierz
  4. Załącznik nr 2 - Deklaracja udziału w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie w sprawie unikania konfliktu interesów - pobierz

  Galeria zdjęć: