trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Nabór do Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

  Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz § 13 ust 2 Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 (dalej: Ordynacja):

  Ogłasza nabór organizacji kandydujących do składu Komitetu Monitorującego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (KM FEW)

  1. Nazwa programu:
   Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW)
  2. Obszary tematyczne :
   1. jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na różne rodzaje działalności objętej programem: transformacja energetyczna,
   2. jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na różne rodzaje działalności objętej programem: edukacja,
   3. jedna organizacja pozarządowa właściwa ze względu na różne rodzaje działalności objętej programem: Lokalne Grupy Działania,
   4. jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska,
   5. jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
   6. jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia społecznego,
   7. jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn,
   8. jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz niedyskryminacji (zajmująca się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek),
   9. jedna organizacja działająca na rzecz praw podstawowych,
   10. jedna federacja organizacji pozarządowych,
  3. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1.
  4. Zgłoszenia organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM FEW od 22 listopada 2022 r. do dnia 1 grudnia 2022 r. do godziny 24.00.
   Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.
  5. Formularz zgłoszeniowy na członka KM FEW, podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą:
   • profilu zaufanego (na adres skrytki urzędu marszałkowskiego województwa wielkopolskiego na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP ) lub
   • podpisu kwalifikowanego lub
   • podpisu osobistego e-dowód,

  ​który przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do  WRDPP  na adres poczty elektronicznej: wrdpp@umww.pl w tytule maila/pisma ePUAP należy wpisać: „ZGŁOSZENIE DO KM FEW – Departament Organizacyjny i Kadr UMWW”.

  1. Po opublikowaniu przez Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów. Protest powinien być  podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego e-dowód, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do  WRDPP  na adres poczty elektronicznej: wrdpp@umww.pl  W tytule maila należy wpisać: „PROTEST- ZGŁOSZENIE DO KM FEW – Departament Organizacyjny i Kadr UMWW”.
  2. Zasady głosowania w obszarze 11 tj. „jedna Lokalna Grupa Działania (LGD)” odbywa się na podstawie § 17.

  UWAGA:

  1. Formularz należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, podpisać przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego e-dowód, następnie przesyłać w formie dostępnej, w formacie „pdf”.
  2. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.
  3.  W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać „nie dotyczy”.
  4. Formularz przesłany tylko w formie skanu nie będzie rozpatrywany!