trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

    ludzie prowadzący dyskusję. Dominuje kolor zielonyKonsultacje dotyczące projektu uchwały SWW w sprawie określania trybu postępowania o udzielnie dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w latach 2024-2025

    Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 2094) oraz § 6 Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadza konsultacje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określania trybu postępowania  o udzielnie dotacji na prowadzenie  Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w latach 2024-2025.

    Uwagi i wnioski można składać w terminie od 25 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r. na formularzu dostarczanym w formie papierowej do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego lub elektronicznej na adres: dpr.sekretariat@umww.pl.

    Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.