trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

  Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 7034/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2023 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

  Uwagi oraz wnioski do projektu Uchwały prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  z dopiskiem: „Konsultacje Uchwały w sprawie Programu współpracy na rok 2024”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r.

  Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi. Projekt „Uchwały w sprawie Programu współpracy (…) na rok 2024”, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są dostępne do pobrania poniżej.

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Michał Talar oraz Pani Aneta Wejmann.

  Dane kontaktowe:
  numer telefonu: 61 626 67 07, 61 626 67 12
  adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl