trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

  Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu – pobierz

  Projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi - pobierz

  Formularz konsultacji projektu - pobierz

  Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 5681/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

  Uwagi oraz wnioski do projektu Programu prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  z dopiskiem: „Konsultacje Programu współpracy na rok 2019”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2018 r.

  Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi. Projekt Programu współpracy (…) na rok 2018, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są dostępne do pobrania powyżej.

  Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Patrycja Zarzycka oraz Pan Paweł Michałowski.

  Dane kontaktowe:

  numer telefonu: 61 626 62 30, 61 626 67 11
  adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl