trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Infrastruktura

  Solidne fundamenty pod wszystkie inwestycje
  Wielkopolska na tle pozostałych regionów kraju może pochwalić się dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Na infrastrukturę regionu składa się wiele czynników. To m.in. sieć drogowa i kolejowa, a także możliwości transportu wodnego i lotniczego. Istotny jest także model zaopatrywania terenu w energię elektryczną, gaz i ropę. Dobra infrastruktura jest podstawą dla wszelkich inwestycji. Tych w Wielkopolsce jest wiele. Oznacza to, że infrastruktura spełnia wymagania przedsiębiorców. Władze województwa, jak i sami mieszkańcy, widzą jednak konieczność dalszego poszerzania infrastrukturalnego zaplecza. Bez stałego rozwoju infrastruktury województwa nie byłoby możliwe pełne otwarcie się regionu na inwestorów i turystów z całego świata oraz zaspokojenie potrzeb stałych mieszkańców

   

  Infrastruktura drogowa

  Obwodnica Wronek most technologia nawisowa (trwająca inwestycja)Całkowita długość sieci dróg publicznych o nawierzchni twardej w Wielkopolsce wynosi 28 948 km, co stanowi 9,8% długości sieci całego kraju. Do najważniejszych elementów sieci drogowej w Wielkopolsce należą drogi krajowe i wojewódzkie. Drogami wojewódzkimi zarządza Zarząd Województwa Wielkopolskiego za pomocą Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu a drogami krajowymi zarządza Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Łączna długość dróg krajowych na obszarze województwa wynosi 1 741,0 km. Całkowita długość dróg wojewódzkich wynosi natomiast 2 728,7 km, z czego 340,2 km znajduje się w granicach miast. Południowa część województwa posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg krajowych uzupełnianą przez drogi wojewódzkie, natomiast północna część regionu charakteryzuję się słabo rozwiniętą siecią dróg krajowych i bardzo gęstą siecią dróg wojewódzkich.

  Sieć dróg krajowych na obszarze województwa tworzy:

  1. odcinek autostrady A2,
  2. odcinki dróg ekspresowych: S5 i S8 (na całej długości w granicach województwa), S10 (obwodnica Wyrzyska) i odcinki S11 (Zachodnia Obwodnica Poznania, Poznań Krzesiny – Kórnik Południe, obwodnica Jarocina, obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego, obwodnica Kępna)
  3. pozostałe drogi krajowe klasy GP i G nr: 10, 11, 12, 15, 22, 24, 25, 32, 36, 39, 72, 83, 92.

  Istotny problem stanowi brak spójnej sieci dróg ekspresowych istotnych w połączeniach krajowych i międzynarodowych. Na obszarze województwa całkowicie zrealizowanymi drogami ekspresowymi są: droga S8 i S5. Negatywny wpływ na przepustowość sieci drogowej województwa, szczególnie na kierunku północ-południe, ma przede wszystkim brak drogi ekspresowej S11, która jest zrealizowana tylko w odcinkach stanowiących obwodnice miast. Droga ekspresowa S11 stanowi jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych łączących północ z południem naszego kraju dlatego powstało Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw “Droga S11”, którego celem jest przyspieszenie budowy drogi ekspresowej S11 o długości ok. 550 km.

  Otwarcie wiaduktu w Gnieźnie październik 2021Wielkopolska sieć dróg krajowych i wojewódzkich charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu. Średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych na wszystkich drogach krajowych w Wielkopolsce w 2020/21 roku wyniósł 14 615 poj./dobę (w kraju – 13 574 poj./dobę), a na drogach krajowych o znaczeniu międzynarodowym 26 183 poj./dobę (w kraju – 25 488 poj./dobę). Na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce średni dobowy ruch pojazdów silnikowych wyniósł natomiast 4 920 poj./dobę (w kraju – 4 231 poj./dobę).

  Największy średni dobowy ruch na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce, powyżej 15 000 pojazdów na dobę, zarejestrowano na następujących drogach:

  • nr 194 – odcinek w m. Gniezno,
  • nr 311 – odcinek w m. Komorniki,
  • nr 196 – odcinek Poznań – Murowana Goślina,
  • nr 307 – odcinek Poznań – węzeł S11 Ławica,
  • nr 431 – odcinek w m. Mosina,
  • nr 194 – odcinek Poznań – Kobylnica,
  • nr 430 – odcinek Luboń – Mosina,
  • nr 434 – odcinek Kórnik obwodnica,
  • nr 430 – odcinek w m. Luboń.

   

  Energia i gaz
  Wielkopolska jest dobrze zabezpieczona w energię elektryczną. Istniejący układ sieci elektroenergetycznych najwyższych (400 kV i 220 kV) i wysokich (110 kV) napięć, składający się na Krajowy System Przesyłowy i Dystrybucyjny, umożliwia wyprowadzenie energii elektrycznej z Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin do innych regionów oraz jej dostarczenie z pozostałych elektrowni znajdujących się na terenie kraju. Najważniejsze elektrownie zawodowej zlokalizowane są przede wszystkim we wschodniej części regionu. Największym źródłem energii na terenie województwa jest Zespół Elektrowni Pątnów I i II – Adamów – Konin S.A. (ZE PAK), który dostarcza na rynek około 6,4% energii elektrycznej wytwarzanej w kraju i jest drugim co do wielkości krajowym producentem energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego. W województwie wielkopolskim funkcjonują ponadto dwie elektrociepłownie w Poznaniu – Karolin i Garbary o łącznej mocy wytwarzanej energii cieplnej 1212,5 MWt i mocy elektrycznej 283,5 MWe, a także elektrociepłownia Kalisz – Piwonice o zainstalowanej mocy cieplnej 148 MWt oraz 8 MWe mocy elektrycznej.

  Główny elementem systemu gazociągów jest czynny gazociąg tranzytowy wysokiego ciśnienia DN1400 „Jamał” łączący Rosję z Europą Zachodnią. Przebiega on równoleżnikowo przez środkową część województwa, gwarantując obsługę północnej i środkowej części regionu za pośrednictwem połączenia z gazociągami krajowymi poprzez węzeł Zębowo. Możliwość zaopatrzenia z innych krajów Europy zapewnia sieć magistralnych gazociągów o znaczeniu krajowym przebiegających poza granicami województwa oraz planowany gazociąg tranzytowy, który przebiegał będzie po południowej stronie gazociągu tranzytowego „Jamał”.

  Wielkopolska posiada rozwinięty system gazociągów gazu zaazotowanego, pracujący w oparciu o lokalne złoża gazu ziemnego. Obejmuje on gazociągi dalekosiężne oraz sieć gazociągów kopalnianych łączących poszczególne obiekty systemu: mieszalnię gazu w Grodzisku Wielkopolskim, węzły w Kotowie, Krobii i Odolanowie wraz z Odazotownią w Grodzisku Wielkopolskim, Podziemny Magazyn Gazu „Bonikowo”, a także kopalnie gazu ziemnego znajdujące się w 53 obszarach górniczych.

  Na obszarze województwa znajduje się 247 instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy 788,9 MW. Większość instalacji to elektrownie wiatrowe (192) o łącznej mocy 626,7 MW.