trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu

    Statut Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie W Poznaniu jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

    Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2874/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu, postanowił przeprowadzić konsultacje ww. projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Informacja o przeprowadzanych konsultacjach zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.umww.pl/) oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (https://www.umww.pl/).

    Do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zostały przesłane uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu. Ze względów formalnych wniosek nie został rozpatrzony, do formularza konsultacji nie został dołączony statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi, który należało załączyć do zgłaszanych uwag.


    Galeria zdjęć: