trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązek konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, na zasadach przewidzianych dla konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, istnieje obowiązek przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

    Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    W związku z powyższym na mocy Uchwały Nr 5681/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Zakończenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi realizowanych w formie przyjmowania uwag na adres e-mailowy: pozytek@umww.pl lub poprzez przesłanie wypełnionych formularzy do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wyznaczono na dzień 14 września 2018 r. włącznie.

    Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl, w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.bip.umww.pl oraz na portalu „Wielkopolskie Wici” www.wielkopolskiewici.pl.

    W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja pozarządowa. Otrzymano pisemną opinię Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Propozycja zgłoszona podczas konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” przez Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego wraz z ustosunkowaniem się do niej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu stanowi załącznik do niniejszej informacji.