trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pn.: "Organizacja wypoczynku wakacyjnego, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”

  23 marca 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę, w której ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom w roku 2023 pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”.

  Pula środków przeznaczona na ten cel to: 1.000.000 zł. 

  Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego dzieci z terenu Województwa Wielkopolskiego pochodzące z rodzin z problemem uzależnień, będą mogły spędzić letnie wakacje na półkoloniach, koloniach/obozach z elementami treningu asertywności, nabywaniem umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz z różnego rodzaju konkursami, zabawami z prezentacją twórczości dzieci i imprezami sportowymi. Zgłaszane do dofinansowania zadania mogą obejmować zarówno wyjazdowe formy wypoczynku, połączone z zajęciami sportowymi, artystycznymi i przede wszystkim socjoterapeutycznymi, jak również półkolonie w miejscu zamieszkania dzieci z bogatą ofertą zajęć rekreacyjnych i socjoterapeutycznych. 

  W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

  Termin składania ofert upływa 5 maja 2023 r. o godz. 15:30.

  Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia konkursowego oraz sposobu składania ofert znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMWW, w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_przeciwdzialanie-uzaleznieniom i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego https://www.umww.pl/kategoria/otwarte-konkursy-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom oraz
  w generatorze ofert Witkac.pl - https://witkac.pl/Account/Login.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (61) 626 63 60; (61) 626 63 72; (61) 626 63 74; (61) 626 63 78; (61) 626 75 18.