trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja dotycząca obowiązku złożenia wniosku o wydanie postanowienia w sprawie zabezpieczenia roszczeń

  Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), posiadacz odpadów prowadzący odzysk polegający na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, który:

  1. w okresie od dnia 6 września 2018 r. do dnia 5 września 2019 r. uzyskał zezwolenie na przetwarzanie odpadów stanowiące odzysk polegający na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające ten odzysk lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające ten odzysk, lub
  2. przed dniem 6 września 2019 r. uzyskał decyzję dostosowawczą na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592)

  jest obowiązany złożyć wniosek o wydanie postanowienia określającego formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach, w terminie do dnia 6 listopada 2019 r. pod rygorem cofnięcia zezwolenia.
  Wniosek wskazuje proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.
  Ustawa nowelizująca nie przewiduje żadnych wyłączeń w przedmiotowym zakresie, zatem obowiązek złożenia stosownego wniosku ciąży również na posiadaczu odpadów, który przetwarza wyłącznie odpady wskazane w art. 48a ust. 2 ustawy o odpadach, a więc odpady, odnośnie których co do zasady ustawodawca wyłączył obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń (wg opinii przedstawiciela Ministerstwa Środowiska). W takim przypadku posiadacz odpadów składa wniosek, w którym uzasadnia brak konieczności ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, natomiast właściwy organ wydaje postanowienie o odstąpieniu od ustanowienia tegoż zabezpieczenia.


  Galeria zdjęć: