trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Działalność Międzynarodowa Marszałka i Zarządu Województwa Wielkopolskiego

  EUROPEJSKI KOMITET REGIONÓW

  logo Europejskiego Komitetu RegionówOd lutego 2006 roku Marszałek Marek Woźniak jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Uczestniczy w pracach dwóch komisji: Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) oraz Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX).

  W kwietniu 2008 roku objął stanowisko Przewodniczącego delegacji polskiej do Europejskiego Komitetu Regionów, został także wybrany na Wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, które to funkcje pełni do tej pory.

  W latach 2010-2020 był Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Europejskim Komitecie Regionów, a obecnie jest członkiem Prezydium Grupy.

  Europejski Komitet Regionów: Głównym zadaniem Komitetu Regionów jest udział w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w celu reprezentowania i obrony interesów samorządów terytorialnych za pomocą opinii kierowanych do Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
  Komitet Regionów obok Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego stanowi tzw. organ doradczy (art. 256a Traktatu Lizbońskiego) dla Instytucji Unijnych: Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego KR odgrywa o wiele ważniejszą rolę w całym procesie ustawodawczym. Zgodnie z postanowieniami nowego traktatu Komisja Europejska jest zobowiązana konsultować się z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz z ich stowarzyszeniami w całej UE już na wczesnym etapie przedlegislacyjnym. Z chwilą złożenia swego wniosku legislacyjnego, Komisja musi obowiązkowo przeprowadzić konsultacje z KR-em, jeżeli jej wniosek dotyczy jednej z wielu dziedzin polityki bezpośrednio dotyczącej władz lokalnych i regionalnych.

  W traktacie z Maastricht określono pięć dziedzin obowiązkowych konsultacji Komisji oraz Rady z Komitetem Regionów:

  • spójność społeczno-gospodarcza,
  • transeuropejskie sieci infrastrukturalne,
  • zdrowie,
  • oświata,
  • kultura.

  Traktat amsterdamski rozszerzył tę listę o dalszych pięć dziedzin:

  • politykę zatrudnienia,
  • politykę społeczną,
  • ochronę środowiska,
  • kształcenie zawodowe,
  • transport.

  Traktat lizboński rozszerzył zakres zaangażowania Komitetu Regionów jeszcze bardziej, dodając do listy dziedzin strategii politycznych, w związku z którymi należy się konsultować z KR-em:

  • ochronę ludności,
  • zmiany klimatu,
  • energię,
  • usługi świadczone w interesie ogólnym.

  Jednakże zaangażowanie KR-u nie kończy się z chwilą wydania przez niego opinii dotyczącej wniosku Komisji. W traktacie lizbońskim po raz pierwszy wprowadzono obowiązek zasięgnięcia opinii KR-u przez Parlament Europejski, co daje Komitetowi możliwość wypowiedzenia się na temat wszelkich zmian proponowanych przez eurodeputowanych do wniosków ustawodawczych.
  KR również ma prawo zadawać pytania Komisji, Parlamentowi i Radzie, jeżeli instytucje te nie uwzględnią w swoich pracach jego opinii, może nawet zażądać ponownych konsultacji, jeżeli początkowy wniosek zostanie znacznie zmieniony przez kolejne instytucje zajmujące się nim.


   

  KONGRES WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH RADY EUROPY

  KONGRES WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH RADY EUROPYNa arenie międzynarodowej Wicemarszałek Wojciech Jankowiak z ramienia Związku Województw RP reprezentuje nasz region w Izbie Regionów Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE) w Strasburgu, pełniąc jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Polskiej Delegacji. Ponadto, jest członkiem Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE, a od 2014 roku Członkiem Zarządu na stanowisku Wiceprzewodniczącego tejże Sieci.

  logo projektu PURPLEKongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy jest organem doradczym, reprezentującym władze lokalne i regionalne państw członkowskich Rady Europy. Składa się z 324 członków oraz 324 zastępców, którzy w sumie reprezentują ponad 200.000 władz lokalnych i regionalnych w 47 państwach członkowskich Rady Europy. Liczba przedstawicieli poszczególnych krajów członkowskich odpowiada liczbie miejsc, jakie przysługują danemu państwu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Polska wysyła do Kongresu 24 przedstawicieli (12 członków oraz 12 zastępców).