trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

  UWAGA!

  Szanowni Państwo,
  Mając na uwadze zminimalizowanie ewentualnego rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, iż punkt konsultacyjny BDO zostanie zamknięty do ODWOŁANIA.

  Kontakt w sprawie rejestru BDO jest możliwy pod numerem telefonu: 61 62 67 530

  lub poprzez adres e-mail: bdo@umww.pl

  31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Ustawa dopuszcza równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie.

  ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH EWIDENCJI ODPADÓW

  Ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 150), wprowadzono istotne zmiany dotyczące ewidencji odpadów i sprawozdawczości, objętych systemem BDO:

  1. Do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) dodano art. 236a, którym dopuszczono, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej.
   Zastrzeżono jednocześnie, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.
  2. Do dnia 30 czerwca 2020 r. przedłużono termin składania sprawozdań za 2019 r., o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy o odpadach, przez podmioty obowiązane do ich sporządzenia (poprzez dodanie w ustawie o odpadach art. 237ea).
   Jednocześnie nie zostały zmienione terminy wnoszenia opłat objętych ww. sprawozdaniami!!!
   Powyższe oznacza, że opłaty te wnosi się w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (na dotychczasowych zasadach).
   Nadal obowiązuje również termin na złożenie zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis (15 marca) wynikający z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
  3. Roczne sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wskazane w art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) za 2019 r., jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

  Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wnioski o wpis do rejestru BDO będą składane wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl.