trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Znamy już listę kandydatów NGO do pracy w komisjach konkursowych!

    W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy - do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowych dot. otwartych konkursów ofert ogłaszanych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Do zadań komisji konkursowych należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zakres zadań komisji w sposób szczegółowy określa Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011.

    W oparciu o zgłoszenia powstała lista osób uprawnionych do reprezentowania III sektora w pracach komisji konkursowych opiniujących wnioski.

    Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Zasady przeprowadzania naboru i uczestnictwa w pracach komisji konkursowej reguluje uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 61/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.