trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wielkopolska inauguracja Polskiej Prezydencji w Brukseli

  Marszałek Marek Woźniak wziął udział w Brukseli w najważniejszych wydarzeniach inaugurujących polską Prezydencję w Unii, zorganizowanych w ramach 91. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów. W trakcie spotkań M. Woźniak, jako Przewodniczący polskiej delegacji do KR, silnie akcentował polskie interesy samorządowe w tak  ważnych kwestiach jak polityka spójności, Partnerstwo Wschodnie, polityka transportowa oraz budżet UE po 2014 r. Podkreślał również, że delegacja będzie w swoich działaniach wspierać polską Prezydencję.

  W trakcie posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów, które odbyło się w środę 29 czerwca, Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego RP przedstawiła trzy główne priorytety prac Prezydencji: integracja europejska jako źródło wzrostu; bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność oraz Europa korzystająca na otwartości. Program ten został przyjęty z wielkim zainteresowaniem. Przedstawiciele grupy Europejskiej Partii Ludowej w KR,  na czele z Przewodniczącym Michaelem Schneiderem oraz Wiceprzewodniczącym Markiem Woźniakiem, podkreślili, że jest on niezwykle ambitny, a także zgodny z priorytetami działań grupy EPL. "Chcemy współpracować z niezwykle zmotywowanymi członkami polskiej delegacji w EPL. Będziemy szukać synergii z polską Prezydencją w celu dalszej promocji wdrażania strategii Europa 2020 i zapewnienia silnej pozycji polityki spójności w nowych Wieloletnich Ramach Finansowych" zaznaczył M. Schneider.

  Posiedzenie polskiej delegacji z udziałem Przewodniczącej Komitetu Regionów


  Wyjątkowy charakter miało również kolejne posiedzenie polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Z okazji rozpoczynającej się  polskiej Prezydencji,  wzięła w nim udział Przewodnicząca KR Mercedes Bresso. W trakcie spotkania Marszałek Woźniak, szef delegacji, przedstawił priorytety prac polskich przedstawicieli w KR: wypracowanie silnej pozycji polityki spójności w nowej perspektywie finansowej, rozwijanie Partnerstwa Wschodniego na szczeblu lokalnym i regionalnym, działania wspierające polskie interesy w kontekście rozwoju europejskich sieci transportowych, a także odpowiedni kształt budżetu po 2013 roku, stymulujący zrównoważony rozwój całego terytorium UE. M. Woźniak zapewnił Mercedes Bresso, iż polska delegacja jest dobrze przygotowana do działań w trakcie nadchodzących sześciu miesięcy. Więcej o planach polskich regionów na prezydencję na stronie KR

  To w jak ważnym strategicznie momencie nasz kraj obejmuje Prezydencję, i ogromne będzie miało to znaczenie w debacie nad przyszłym kształtem budżetu i wypracowaniem silniej pozycji polityki spójności, akcentowała z kolei Mercedes Bresso. Dzień przed spotkaniem 29 czerwca, Komisja Europejska przedstawiła propozycję Wieloletnich Ram Finansowych po 2014 r. Polska jako kraj duży, rozwijający się gospodarczo pomimo kryzysu, bardzo dobrze wykorzystujący fundusze dostępne w ramach polityki spójności, posiada doskonałą pozycję, aby wspierać tę politykę – powiedziała Bresso. Przewodnicząca aktywnie włączy się w działania prowadzone przez Prezydencję, nie tylko w Brukseli, ale i poza nią. Będzie obecna na wielu spotkaniach i konferencjach w Polsce, m. in. weźmie udział w dwóch ważnych wydarzeniach, które odbędą się w Poznaniu na zaproszenie Marszałka Woźniaka : 8 września, w posiedzeniu inauguracyjnym Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Partnerstwa Wschodniego KR (CORLEAP), a dzień później 9 września w spotkaniu Prezydium Komitetu Regionów, poświęconemu funduszom strukturalnym i nowej Strategii Europa 2020, na które zaproszenie otrzymali m.in.  Johannes Hahn, Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej, Minister Elżbieta Bieńkowska oraz Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

  Ważnym elementem spotkania polskiej delegacji było zaprezentowanie broszury przygotowanej przez Komitet Regionów z okazji polskiej Prezydencji, której dokonał Laurent Thieule, dyrektor ds. Komunikacji, mediów i imprez KR. W publikacji tej obok wywiadów z czołowymi przedstawicielami UE oraz polskiego rządu, przedstawiono działalność polskich członków w Komitecie Regionów oraz przykłady realizacji projektów finansowanych w ramach polityki spójności w polskich regionach.

  Ambasador RP przy UE prezentuje priorytety Prezydencji w biurze Wielkopolski w Brukseli


  Wieczorem 30 czerwca, w przedstawicielstwie Wielkopolski w Brukseli odbyła się debata z udziałem Jana Tombińskiego, Stałego Przedstawiciela Polski przy UE. Na to znaczące wydarzenie,  zorganizowane wspólnie przez Wielkopolskę oraz jej trzy regiony partnerskie: Hesję, Emilię- Romanię oraz Akwitanię, przybyło ponad 150 gości m.in. posłowie do Parlamentu Europejskiego, europejscy politycy samorządowi, znaczący przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady UE, Komitetu Regionów i wielu innych instytucji. W przemówieniu rozpoczynającym konferencję Woźniak powiedział: „Wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitne cele na nadchodzące sześć miesięcy. Z jednej strony są one ściśle związane z agendą polityczną instytucji unijnych, przede wszystkim implementacją strategii Europa 2020 oraz promocją silnej pozycji polityki spójności w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Z drugiej strony zakładają zaangażowanie członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów w działania na forum europejskim oraz wspieranie działań Rządu i promocji Polski w Unii Europejskiej”.

  Ambasador Tombiński przedstawiając  główne priorytety Prezydencji, podkreślił, iż strategicznym celem jest  wzmocnienie europejskiego procesu decyzyjnego, tak aby Unia Europejska potrafiła jak najlepiej reagować i odpowiadać na istniejące wyzwania.    Jednym z najważniejszych celów jest również dokończenie budowy jednolitego rynku wewnętrznego UE i właściwe wykorzystanie budżetu na lata 2014-2020, mające na celu zwiększanie konkurencyjności Europy na rynkach światowych.  Prezydencja zamierza wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jako podmiotów generujących 60 % PKB Unii i 70% miejsc pracy. Będzie dążyć do finalizacji prac nad stworzeniem unijnego systemu patentowego oraz rozwoju usług elektronicznych ułatwiających zawieranie transakcji przez Internet. Polska Prezydencja ma również ambicje stworzenia zrębów wspólnej, zewnętrznej polityki energetycznej Unii, zreformowania Wspólnej Polityki Rolnej oraz budowy stref wolnego handlu z krajami Partnerstwa Wschodniego. Będzie takze wspierać przemiany demokratyczne w Tunezji, Libii i Egipcie oraz innych krajach Południowego i Wschodniego Sąsiedztwa.

  W mowie zamykającej debatę, Nicola Beer, Sekretarz Stanu ds. Europejskich Landu Hesja podkreśliła entuzjazm i proeuropejskie nastawienie Polaków. "Z wielkim zainteresowaniem oczekujemy rozpoczęcia polskiej Prezydencji. Polska to kraj ambitny, doskonale radzący sobie z kryzysem i z nadzieją patrzący we wspólną, europejską przyszłość. Życzymy Wam sukcesu i deklarujemy wspieranie Waszych działań przez cały okres polskiej Prezydencji."

  W dniach 29 - 30 czerwca Marszałek Marek Woźniak wziął też udział w odbywającym się w Brukseli Konwencie Marszałków. Jednym z punktów obrad było seminarium pt.: "Polityka spójności po roku 2013". Konwent zakończyło przekazanie przez Województwo Pomorskie Przewodnictwa nad Konwentem Marszałków RP Województwu Warmińsko - Mazurskiemu.


  Autor: BIWW